Disclaimer

De website is eigendom van Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto en de inhoud is gemaakt door Nicole Laurent, LMHC (vervolgens "wij" of "ons" genoemd) in dit document.

Door deze website of iets dat op of via deze website beschikbaar wordt gesteld te bekijken, inclusief maar niet beperkt tot programma's, producten, diensten, opt-in geschenken, video's, audio, webinars, blogposts, e-nieuwsbrieven, sociale media en/of andere communicatie (gezamenlijk en hierna "Website" genoemd), gaat u ermee akkoord alle delen van deze Disclaimer te accepteren. Dus, als u niet akkoord gaat met de onderstaande disclaimer, STOP dan nu en ga niet naar of gebruik deze website niet.

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. 

De informatie die op of via deze Website wordt verstrekt, is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden en uitsluitend als zelfhulpmiddel voor uw eigen gebruik.

Geen medisch, geestelijk of religieus advies. 

Hoewel Nicole Laurent, de auteur van het materiaal op deze website, een licentie heeft als arts of therapeut in de geestelijke gezondheidszorg (“medical Practitioner” of “Pental Health Practitioner”), bieden wij geen gezondheidszorg, medische, psychologische of voedingstherapiediensten. , of het proberen te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen van een fysiek, mentaal of emotioneel probleem, ziekte of aandoening door middel van de informatie die op of via deze Website wordt gedeeld. De informatie die op of via deze Website wordt verstrekt met betrekking tot uw gezondheid of welzijn, lichaamsbeweging, relaties, zakelijke/carrièrekeuzes, financiën of enig ander aspect van uw leven is niet bedoeld als vervanging voor het professionele medische advies, de diagnose of de behandeling die wordt verstrekt door uw eigen huisarts of GGZ. U stemt ermee in en erkent dat we op geen enkele manier medisch advies, advies op het gebied van geestelijke gezondheid of religieus advies verstrekken. 

Vraag altijd advies aan uw eigen arts en/of psychiater met betrekking tot vragen of zorgen die u heeft over uw specifieke gezondheid of medicijnen, kruiden of supplementen die u momenteel gebruikt en voordat u aanbevelingen of suggesties van deze website implementeert. Negeer medisch advies niet en stel het zoeken van medisch advies niet uit vanwege de informatie die u op deze website hebt gelezen. Begin of stop niet met het innemen van medicijnen zonder overleg met uw eigen huisarts of GGZ. Als u een medisch of psychisch probleem heeft of vermoedt te hebben, neem dan direct contact op met uw eigen huisarts of GGZ. De informatie op deze website is niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration.   

Geen juridisch of financieel advies. 

We zijn geen advocaten, accountants of financieel adviseurs, en we pretenderen dat ook niet te zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor juridisch of financieel advies dat kan worden verstrekt door uw eigen advocaat, accountant en/of financieel adviseur. Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van de aan u verstrekte informatie, dient u altijd financieel en/of juridisch advies in te winnen met betrekking tot uw specifieke omstandigheden indien nodig voor alle vragen en zorgen die u nu heeft of in de toekomst heeft met betrekking tot uw juridische en /of financiële situatie. U stemt ermee in dat de informatie die op of via onze Website wordt verstrekt geen juridisch of financieel advies is.

Persoonlijke verantwoordelijkheid.

Jij streven naar een nauwkeurige weergave van de informatie die op of via onze Website aan ons wordt verstrekt. U erkent dat de inhoud die op of via onze Website wordt gedeeld louter informatief en/of educatief is en niet bedoeld is om uw eigen oordeel of het oordeel van bevoegde professionals te vervangen. U stemt ermee in uw eigen oordeel en zorgvuldigheid te gebruiken voordat u enig idee, suggestie of aanbeveling van deze website in uw leven, familie of bedrijf of op enige andere manier implementeert. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw gebruik, niet-gebruik of misbruik van enige informatie die op of via deze Website wordt verstrekt. U erkent dat u vrijwillig deelneemt aan het gebruik van onze Website en dat u als enige en persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw keuzes, acties en resultaten, nu en in de toekomst, ongeacht wat u op of via deze Website hebt gelezen of geleerd.

Geen garanties.

Deze website is ontworpen om u informatie en/of educatie te bieden om u te ondersteunen en te helpen bij het bereiken van uw eigen doelen, maar uw succes hangt in de eerste plaats af van uw eigen inspanning, motivatie, inzet en opvolging. We kunnen niet voorspellen en we kunnen niet garanderen dat u een bepaald resultaat zult bereiken met behulp van de tools en informatie die op of via deze Website worden aangeboden, en u accepteert en begrijpt dat resultaten voor elk individu verschillen. De resultaten van elk individu zijn afhankelijk van zijn/haar/hun unieke achtergrond, toewijding, verlangen, motivatie, acties en tal van andere factoren. U stemt er volledig mee in dat er geen garanties zijn met betrekking tot de specifieke uitkomst of resultaten die u kunt verwachten van het gebruik van de informatie die u op of via deze Website ontvangt.

Inkomstendisclaimer.

Er kan geen zekerheid worden gegeven over een bepaald financieel resultaat op basis van het gebruik van onze website. Alle inkomsten- of inkomstenoverzichten of voorbeelden die via onze website worden getoond, zijn slechts schattingen van wat nu of in de toekomst mogelijk is. U stemt ermee in dat de informatie die via deze website wordt gedeeld niet verantwoordelijk is voor uw inkomsten, het succes of falen van uw persoonlijke of zakelijke beslissingen, de verhoging of verlaging van uw financiën of inkomensniveau, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u als een resultaat van informatie en/of educatie die aan u wordt aangeboden op of via onze Website. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

Getuigenissen. 

We delen ervaringen uit de echte wereld, getuigenissen en inzichten over de ervaringen van andere mensen op of via deze website, uitsluitend ter illustratie. De getuigenissen, voorbeelden en foto's die worden gebruikt, zijn van daadwerkelijke klanten en resultaten die ze persoonlijk hebben behaald, of het zijn opmerkingen van personen die kunnen spreken over ons karakter en/of de kwaliteit van ons werk. Ze zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat huidige of toekomstige klanten dezelfde of vergelijkbare resultaten zullen behalen; deze getuigenissen vertegenwoordigen eerder wat mogelijk is voor illustratieve doeleinden.

Aanname van risico.

Zoals bij alle situaties, zijn er soms onbekende individuele risico's en omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de inhoud die op of via deze Website wordt aangeboden en die niet kunnen worden voorzien en die de resultaten kunnen beïnvloeden of verminderen. U begrijpt dat elke vermelding van een suggestie of aanbeveling op of via deze Website op eigen risico is, in het besef dat er een zeldzame kans is dat ziekte, letsel of zelfs overlijden het gevolg kan zijn, en u stemt ermee in alle risico's volledig op zich te nemen.  

Beperking van aansprakelijkheid.

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord mij te ontslaan van alle aansprakelijkheid of verlies die u of een andere persoon kan oplopen door het gebruik van de informatie of inhoud die op of via deze website wordt aangeboden, en programma's, producten, diensten of materialen die u aanvraagt ​​of ontvangen via of op deze Website. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u, of enig ander individu, bedrijf of entiteit, voor enige vorm van schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade of schade, voor gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op of via deze Website wordt aangeboden. U stemt ermee in dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte of aandoening of probleem, of enig ander type verlies of schade als gevolg van een handeling of verzuim door ons of iemand die optreedt als onze werknemer, agent, consultant, gelieerde onderneming, joint venture-partner, lid, manager, aandeelhouder, directeur, staf- of teamlid, of iemand die anderszins is gelieerd aan ons bedrijf, die zich op enigerlei wijze bezighoudt met het leveren van inhoud op of via deze website.

Vrijwaring en vrijwaring van claims.

U vrijwaart, vrijwaart en vrijwaart ons en al onze werknemers, agenten, consultants, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, leden, managers, aandeelhouders, directeuren, medewerkers of teamleden, of iemand anders die op een andere manier met mijn bedrijf of mij is verbonden, volledig en volledig. van enige en alle rechtsvorderingen, beschuldigingen, rechtszaken, claims, schadevergoedingen of eisen, in wet of billijkheid, die kunnen ontstaan ​​in het verleden, heden of toekomst die op enigerlei wijze verband houden met de inhoud of informatie die op of via deze website.

Geen garanties. 

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN MIJN WEBSITE. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PROGRAMMA'S, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Fouten en weglatingen.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de informatie die op of via deze Website wordt gedeeld, te verzekeren, kan de informatie onbedoeld onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de standpunten, meningen of juistheid van feiten waarnaar op of via deze Website wordt verwezen, of die van andere personen of bedrijven die op enigerlei wijze aan mijn bedrijf of ons zijn gelieerd. Omdat wetenschappelijke, medische, technologische en zakelijke praktijken voortdurend evolueren, stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van mijn website, of voor eventuele fouten of weglatingen.

Geen goedkeuring. 

Verwijzingen of links op of via deze Website naar de informatie, meningen, adviezen, programma's, producten of diensten van een ander individu, bedrijf of entiteit vormen geen formele goedkeuring van ons. We delen alleen informatie voor uw eigen zelfhulp. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website, blogs, e-mails, video's, sociale media, programma's, producten en/of diensten van andere personen, bedrijven of entiteiten waarnaar op of via deze Website kan worden gelinkt of waarnaar wordt verwezen. Omgekeerd, als onze websitelink zou verschijnen op de website, het programma, het product of de diensten van een andere persoon, bedrijf of entiteit, betekent dit ook niet dat we hen, hun bedrijf of hun website formeel goedkeuren.

Affiliates. 

Van tijd tot tijd kunnen we andere personen of bedrijven promoten, samenwerken met of samenwerken met andere personen of bedrijven wiens programma's, producten en diensten aansluiten bij de onze. In de geest van transparantie begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat er gevallen kunnen zijn waarin we programma's, producten of diensten voor andere partners promoten, op de markt brengen, delen of verkopen en in ruil daarvoor zullen we financiële compensatie of andere beloningen ontvangen. Houd er rekening mee dat we zeer selectief zijn en alleen de partners promoten wiens programma's, producten en/of diensten we respecteren. Tegelijkertijd stemt u ermee in dat een dergelijke promotie of marketing niet dient als enige vorm van goedkeuring. U moet nog steeds uw eigen oordeel en zorgvuldigheid gebruiken om te bepalen of een dergelijk programma, product of dienst geschikt is voor u, uw gezin en/of uw bedrijf. U aanvaardt alle risico's en u stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor programma's, producten of diensten die wij op of via deze Website promoten, op de markt brengen, delen of verkopen.

Contact met ons opnemen. 

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met alle delen van de bovenstaande Disclaimer. Als je vragen hebt over deze Disclaimer, neem dan contact met ons op via nicole@mentalhealthketo.com

Laatst bijgewerkt: 05 / 11 / 2022